Föreningens regler

1 §

Finlands invärtesmedicinska läkarförenings syfte är att förena Finlands invärtesmedicinska läkare samt att främja den vetenskapliga och praktiska utvecklingen av invärtesmedicinen i Finland. För att uppnå sitt ändamål utger föreningen publikationer inom området, anordnar möten, föredrag och konsultationer, avger utlåtanden och gör framställningar till myndigheter samt bedriver annan liknande verksamhet för att främja föreningens ändamål.

Föreningen har sitt säte i Helsingfors och dess verksamhetsområde omfattar hela landet.

2 §

Föreningens språk är finska och svenska.

3 §

Till medlem i föreningen kan på ansökan genom styrelsens beslut antas en läkare som har legitimerats eller beviljats rätt att utöva läkaryrket i Finland och som har avlagt eller håller på att avlägga specialistkompetens i invärtesmedicin eller en närbesläktad specialitet.

Motsvarande medlemmar i föreningen kan inbjudas från Finland eller utlandet och representera området för invärtesmedicin eller en nära relaterad disciplin. Därutöver kan föreningen utse hedersmedlemmar.

4 §

Varje medlem skall betala en årsavgift, vars storlek skall bestämmas av årsmötet.

Korresponderande medlemmar, hedersmedlemmar och pensionerade medlemmar skall vara befriade från att betala årsavgift.

5 §

Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen eller dess ordförande eller vid föreningsstämma för anteckning i protokollet.En medlem kan uteslutas ur föreningen på förslag av styrelsen om han har gjort sig skyldig till en handling som strider mot god sed, eller har handlat i strid med föreningens ändamål trots att han har tillrättavisats, eller har underlåtit att rätta sig efter föreningens beslut.

6 §

Föreningens angelägenheter skall handhas av styrelsen, som består av ordföranden och åtta (8) ledamöter. Styrelseledamöterna väljs för en tid av två (2) år i taget.

Föreningens firma tecknas av ordföranden eller vice ordföranden, envar av dem tillsammans med sekreteraren eller kassören.

7 §

Två (2) revisorer och en (1) revisorssuppleant skall väljas för en tid av ett (1) år i sänder för granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper.

8 §

Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.

9 §

Föreningen skall hålla årsmöte senast i mars månad och extra möte när styrelsen anser det nödvändigt, eller om.

på skriftlig begäran av styrelsen från minst 10 % av de röstberättigade medlemmarna i föreningen.Vid varje möte får en fråga ställas av en medlem vid själva mötet, om mötet samtycker till detta.Kallelse till sammanträde skall utfärdas av styrelsen minst sju (7) dagar före sammanträdet, antingen skriftligen till varje medlem eller genom annonsering i tidning.

10 §

Vid årsmötet:

lägga fram styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas utlåtande samt besluta om ansvarsfrihet för styrelsen årsredovisningen, bokslutet och ansvarsfrihet för styrelsen.vartannat år välja en ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, inom sig utse en vice ordförande, två (2) sekreterare, en på finska och en på svenska, samt en kassörskall två (2) revisorer och en revisorssuppleant väljas.

11 §

Beslut vid föreningsstämma skall fattas med enkel majoritet av avgivna röster. Val skall ske med slutna sedlar om någon medlem av föreningen så önskar. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid val, då lotten avgör.

För beslut om uteslutning av medlem, om ändring av föreningens stadgar och om föreningens upplösning krävs minst 3/4 majoritet av de avgivna rösterna.

12 §

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta som verksamheten kräver det eller på begäran av minst två (2) styrelseledamöter.

13 §

Styrelsen är beslutsför med minst två (2) ledamöter utöver ordföranden eller vice ordföranden. Beslut fattas med enkel röstmajoritet; vid lika röstetal skall ordförandens röst vara utslagsgivande.

14 §

Styrelsen skall:

noga följa ärenden som kan antas påverka föreningens syften och vidta de åtgärder som kan föranledas därav

förbereda frågor som skall tas upp vid föreningens möten

förvalta föreningens medel

verkställa föreningens beslut

15 §

Vid föreningens och styrelsens sammanträden skall föras protokoll.Protokoll från föreningsstämma skall justeras av justeringspersoner som stämman utser för detta ändamål. Styrelsens protokoll skall justeras vid styrelsesammanträde.

16 §

Om föreningen upplöses, skall dess tillgångar användas för främjande av invärtesmedicinens vetenskapliga och praktiska utveckling i vårt land på sådant sätt som det möte, vid vilket beslut om föreningens upplösning fattas, bestämmer.