Yhdistyksen säännöt

1 §

Suomen Sisätautilääkärien Yhdistys ry:n tarkoituksena on liittää yhteen Suomen sisätautilääkärit ja edistää sisätautiopin tieteellistä ja käytännöllistä kehitystä maassa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa alan julkaisutoimintaa, järjestää kokous-, esitelmä- ja neuvottelutilaisuuksia, antaa lausuntoja ja tekee esityksiä viranomaisille sekä harjoittaa muitakin vastaavia yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista edistäviä toimintoja.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja yhdistyksen toimialue käsittää koko maan.

2 §

Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi.

3 §

Yhdistyksen jäseneksi voidaan anomuksesta hallituksen päätöksen mukaan hyväksyä lääkäri, joka on laillistettu tai saanut luvan lääkärintoimen harjoittamiseen Suomessa ja joka on suorittanut sisätautien tai siihen läheisesti liittyvän erikoisalan erikoislääkäritutkinnon tai on sitä suorittamassa.

Yhdistyksen kirjeenvaihtajajäseneksi voidaan kutsua kotimaisia tai ulkomaisia tiedemiehiä, jotka edustavat sisätautien alaa tai jotain sitä lähellä olevaa tieteenhaaraa. Tämän lisäksi yhdistys voi valita itselleen kunniajäseniä.

4 §

Kukin jäsen suorittaa vuosimaksun, jonka suuruuden vuosikokous määrää.

Kirjeenvaihtaja- ja kunniajäsenet sekä eläkkeelle siirtyneet jäsenet ovat vapautetut vuosimaksun suorittamisesta.

5 §

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsen voidaan hallituksen esityksestä erottaa yhdistyksestä, jos hän on tehnyt itsensä syypääksi tekoon, joka sotii hyvää tapaa vastaan, taikka on tehdystä huomautuksesta huolimatta toiminut yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan, taikka ei ole noudattanut yhdistyksen päätöksiä.

6 §

Yhdistyksen asioista huolehtii hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai varainhoitajan kanssa.

7 §

Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan vuodeksi (1) kerrallaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja näille yksi (1) varamies.

8 §

Yhdistyksen tilivuotena on kalenterivuosi.

9 §

Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseen viimeistään maaliskuun kuluessa sekä sitä paitsi ylimääräiseen kokoukseen, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai jos vähintään 10 % yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta anoo.

Kaikissa kokouksissa voidaan ottaa käsiteltäviksi myös jonkun jäsenen itse kokouksessa esittämä kysymys, jos kokous antaa siihen suostumuksensa.

Kokouksista on ilmoitettava hallituksen toimesta vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko kirjallisesti jokaiselle jäsenelle tai lehti-ilmoituksella.

10 §

Vuosikokouksessa:

esitetään hallituksen kertomus ja tilintarkastajain lausunto sekä päätetään hallituksen vastuuvapaudesta

määrätään vuosimaksun suuruus

valitaan joka toinen vuosi puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet, hallitus määrää keskuudestaan varapuheenjohtajan, kaksi (2) sihteeriä, toisen suomen- ja toisen ruotsinkielisen ja varainhoitajan

valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa sekä varatilintarkastaja.

11 §

Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Vaaleissa käytetään suljettua lippuäänestystä, jos yksikin yhdistyksen jäsen niin haluaa. Äänten langetessa tasan ratkaiskoon puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa, joissa arvottakoon.

Päätettäessä jäsenen erottamisesta, yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen lopettamisesta vaaditaan vähintään 3/4 enemmistö äänestyksessä.

12 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat sitä vaativat tahi jos vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä anoo.

13 §

Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kaksi (2) jäsentä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä; äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

14 §

Hallituksen tulee:

tarkoin seurata tapauksia, joiden voidaan katsoa koskevan yhdistyksen tarkoituksia, ja ryhtyä toimenpiteisiin, joita tämän johdosta voi aiheutua

valmistaa yhdistyksen kokouksissa esille tulevia asioita

hoitaa yhdistyksen varat

toimeenpanna yhdistyksen päätökset.

15 §

Yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa.

Yhdistyksen kokouksen pöytäkirjan tarkastaa kokouksen tähän tehtävään valitsemat henkilöt. Hallituksen pöytäkirjat tarkastetaan hallituksen kokouksissa.

16 §

Jos yhdistys päätetään lopettaa, käytetään sen omaisuus sisätautiopin tieteellisen ja käytännöllisen kehityksen edistämiseksi maassamme sillä tavalla, kuin se kokous, missä lopettamispäätös tehdään, lähemmin määrää.